Teaching faculty

Sr.No College Teaching staff Sr.No Junior College Teaching Staff
1 Dr. Agnihotri G.M. (Principal) 30 Shri Sondge R.P.
2 Dr. Manza S.R. (Vice Principal) 31 Shri. Ingle K. R.
3 Dr. Ambhore S.S.
4 Smt. Ghoble K.B. MCVC
5 Shri Deore P.S. 32 Dr. Patil J.A.
6 Dr. Deshmukh P.D. 33 Shri Bakhal B.E.
7 Dr. Autade R.S. 34 Shri Mogal B.T.
8 Smt. Swami J. S 35 Shri Dhande D.P.
9 Smt. Dr. Jivrag S.D. Class IV
10 Dr. Tandale S. N. 36 Shri Kunjar N.K.
11 Shri Bansode S.C CHB
12 Shri Tekale B.S. 37 Dr. Bhagat G.S.
13 Dr. Meshram L. U. 38 Dr. Jawale D. V.
14 Dr. Nalawade P.S. 39 Dr. Arjune J. M.
15 Dr. Dapke P. N. 40 Shri. Deshmukh G. B.
16 Shri. Bhutekar V. L. 41 Smt. Desai A. R.
17 Shri Gangawane D.V. 42 Dr. Jagdale R. B.
18 Smt. Adhane J.L. 43 Shri. Kholwal P. R.
19 Dr. Waghmare S.B. 44 Smt. Shindikar R. M.
20 Shri Tupe R.R. 45 Shri. Sonawane M. E.
Administrative Staff 46 Ku. Chaudhari S. K.
21 Shri Khan. M.R. 47 Ku. Salunke S. G.
22 Shri Sone P.V. 48 Smt. Dharmadhikari D. T.
23 Shri Ganorkar N.J. 49 Smt. Kadam V. M.
24 Shri Patil S.R. 50 Smt. Shastri S. G.
25 Shri Padme M.D. 51 Smt. Dhobale M.
Class IV
26 Shri Mogal N.D.
27 Shri. Jadhav M.G.
28 Shri Waghmare R.D.
29 Shri Kale K.S.
30 Shri Padme M.D.